Strona Główna BIP Strona Główna
Ćwiczenia rezerwy
 
DLA REZERWISTÓW
 
OBOWIĄZKOWE ĆWICZENIA WOJSKOWE DLA ŻOŁNIERZY REZERWY

Żołnierze rezerwy powołani do odbycia ćwiczeń wojskowych powinni posiadać przy sobie numer konta bankowego celem dokonania przez jednostkę rozliczeń finansowych (przelewu uposażeń za odbyte ćwiczenia).

Żołnierzy rezerwy zainteresowanych odbyciem ćwiczeń wojskowych w trybie ochotniczym prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Wojskową Komendą Uzupełnień w Sieradzu, ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz, tel. 261-611-233 wew. 721 lub 261-611-233 wew. 732


 

Obowiązkowe ćwiczenia wojskowe mają na celu przeszkolenie i przygotowanie wybranych grup żołnierzy rezerwy do pracy na zajmowanych stanowiskach służbowych. Są również szansą dla zainteresowanych wstąpieniem w szeregi profesjonalistów - żołnierzy zawodowych!

Na podstawie Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018r. poz. 1459  z poźn. zm.) żołnierzom rezerwy powołanym do odbycia ćwiczeń wojskowych przysługują m.in.: niżej wymienione uprawnienia:

  • DZIENNA STAWKA UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO WEDŁUG STOPNIA WOJSKOWEGO ŻOŁNIERZY REZERWY ORAZ OSÓB PRZENIESIONYCH DO REZERWY NIEBĘDĄCYCH ŻOŁNIERZAMI REZERW ODBYWAJĄCYCH ĆWICZENIA WOJSKOWE

Lp.

Stopień wojskowy

% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego

Stawka dzienna uposażenia zasadniczego żołnierza rezerwy

1.

Pułkownik (komandor)

7,00

224,00

2.

Podpułkownik (komandor porucznik)

5,90

188,80

3.

Major (komandor podporucznik)

5,10

163,20

4.

Kapitan (kapitan marynarki)

4,50

144,00

5.

Porucznik (porucznik marynarki)

4,25

136,00

6.

Podporucznik (podporucznik marynarki)

4,20

134,40

7.

Starszy chorąży sztabowy

( starszy chorąży sztabowy marynarki)

3,95

126,40

8.

Starszy chorąży  (starszy chorąży marynarki)

3,85

123,20

9.

chorąży (chorąży marynarki)

3,70

118,40

10.

młodszy chorąży (młodszy chorąży marynarki)

3,60

115,20

11.

starszy sierżant (starszy bosman)

3,50

112,00

12.

Sierżant (bosman)

3,45

110,40

13.

Plutonowy (bosmanmat)

3,35

107,20

14.

starszy kapral (starszy mat)

3,30

105,60

15.

Kapral (mat)

3,25

104,00

16.

starszy szeregowy (starszy marynarz)

2,95

94,40

17.

Szeregowy (marynarz)

2,85

91,20

  • Żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do 24 godzin odbywanych w czasie lub dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.
    Świadczenie pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kota 1/21 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu , o których mowa w ust. 1, pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.
    Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego urzędu Statystycznego.

    Świadczenie przysługuje żołnierzowi, jeśli nie otrzymał od pracodawcy wynagrodzenia za okres odbywania ćwiczeń wojskowych. Świadczenie ustala i wypłaca wójt, burmistrz (prezydent miasta) na udokumentowany wniosek żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, złożony nie później niż 3 miesiące od zakończenia ćwiczeń wojskowych. Wypłacane świadczenie jest pomniejszone o kwotę uposażenia wypłaconego z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych.
  • Szczególne uprawnienia żołnierzy i ich rodzin opisane są w Dziale III, rozdziale 7 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2018 r., poz. 1459 z późn. zm.).

 

I N F O R M A C J A

Problematykę powoływania i odbywania ćwiczeń wojskowych regulują następujące akty prawne:

1. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2018 r., poz. 1459 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15.06.2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 950);
3. Ustawa o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r., poz. 1382 );
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. – Dz.U. z 2017 roku, poz. 1257 z póżn. zm.;
5. Rozporządzenie MON z dnia 13.01.2017 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych. (Dz. U. z 2017 r. poz. 171);
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.08.2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. z 2018 r., poz. 881 z późniejszymi zmianami);
7. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie ochotniczego zgłaszania się do odbycia ćwiczeń wojskowych – Dz. U. z 2004 r. Nr 52,poz. 519;
8. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej – Dz. U. z 2017 r., poz. 1497;
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11.02.2015 r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 321).
 

ĆWICZENIA WOJSKOWE ORGANIZOWANE W TRYBIE OCHOTNICZYM

 
Żołnierz rezerwy albo osoba przeniesiona do rezerwy niebędąca żołnierzem rezerwy, zarówno w okresie występowania obowiązku odbywania ćwiczeń wojskowych, jak i jego nie występowania może ochotniczo zgłaszać się do odbycia ćwiczeń wojskowych poprzez złożenie pisemnego wniosku do wojskowego komendanta uzupełnień.
Złożenie wniosku nie powoduje obowiązku powołania żołnierza do odbycia ćwiczeń wojskowych i jest traktowane jako jego zgoda na powołanie w każdym czasie, jednak nie później niż w ciągi 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Do odbycia ćwiczeń wojskowych w trybie ochotniczym wojskowy komendant uzupełnień w pierwszej kolejności powołuje ochotników posiadających nadany przydział mobilizacyjny oraz tych, którzy złożyli przysięgę wojskowa i posiadają kwalifikacje przydatne w czynnej służbie wojskowej.
Zainteresowanych ochotników prosimy o wypełnienie wniosku i odesłanie lub dostarczenie go osobiście do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sieradzu.

Zainteresowanych, tym rodzajem służby, którzy chcieliby uzyskać więcej informacji na ten temat - uprzejmie zapraszamy do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sieradzu ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz lub na stronę internetową www.sieradz.wku.wp.pl. Możliwy jest także kontakt telefoniczny: 261 611 233 wew. 7321. Obowiązek pełnienia służby wojskowej w czasie pokoju polega miedzy innymi na odbywaniu ćwiczeń wojskowych.

2. Ćwiczenia wojskowe mogą być odbywane jako:
• jednodniowe
• krótkotrwałe – trwające nieprzerwanie do 30 dni
• długotrwałe - trwające nieprzerwanie do 90 dni
• rotacyjne – trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu roku. Na ćwiczenia te powoływani są żołnierzy rezerwy, którzy podpisali kontrakty do służby w ramach NSR;

3. Żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały kryzysowe:
• odbywają corocznie ćwiczenia wojskowe rotacyjne
• mogą odbywać ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego   stawiennictwa, nie częściej jednak niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowego, a w razie powołania na te ćwiczenia odbyty ich okres zalicza się do czasu trwania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych
• mogą zostać zobowiązani do odbycia, w okresie obowiązywania przydziału kryzysowego, ćwiczeń wojskowych krótkotrwałych
• na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe i długotrwałe, jeżeli takie są potrzeby Sił Zbrojnych

4.Na ćwiczenia wojskowe można powołać:
• żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały kryzysowe
• żołnierzy rezerwy, na ich wniosek lub za ich zgodą, w drodze ochotniczego zgłoszenia się na te ćwiczenia, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych
• osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, które ochotniczo zgłosiły się do odbycia ćwiczeń wojskowych, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych

5. Na ćwiczenia wojskowe mogą zostać powołani żołnierze rezerwy i osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy w wyniku ochotniczego zgłoszenia się:
• żołnierz rezerwy może ochotniczo zgłaszać się do odbycia ćwiczeń wojskowych poprzez złożenie wniosku do wojskowego komendanta uzupełnień.

6. Powołaniu do odbycia ćwiczeń wojskowych podlegają;
• oficerowie i podoficerowie – począwszy od dnia w którym kończą 18 lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 63 lata życia
• szeregowi - począwszy od dnia w którym kończą 18 lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 55 lat życia
uznani za zdolnych pod względem fizycznym i psychicznym do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju


7. Na ćwiczenia wojskowe i do okresowej służby wojskowej nie powołuje się żołnierzy rezerwy, którzy:
1) prowadzą własną kampanię wyborczą w przypadku kandydowania do organów, o których mowa w art. 65 ust. 4 –
w czasie jej trwania;
2) zostali wybrani na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, albo senatora – w czasie trwania kadencji;
3) zostali przeznaczeni do odbycia służby zastępczej lub odbyli tę służbę.

8. Na ćwiczenia wojskowe nie powołuje się osób niebędących żołnierzami rezerwy, które:
1) prowadzą własną kampanię wyborczą w przypadku kandydowania do organów, o których mowa w art. 65 ust. 4 –
w czasie jej trwania;
2) zostały wybrane na senatora albo posła, w tym do Parlamentu Europejskiego – w czasie trwania kadencji;
3) zostały przeznaczone do odbycia służby zastępczej lub odbyły tę służbę.