Strona Główna BIP Strona Główna
Przydział Mobilizacyjny
 

DLA REZERWISTÓW

Przydział Mobilizacyjny:

Problematykę przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych regulują poniższe akty prawne:
  1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1459 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych (Dz. U. z 2017r. poz. 725)
  3. Rozporządzenie Ministra obrony Narodowej z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe (Dz. U. nr 50, poz. 484 z późn. zm.)

Żołnierzy rezerwy, których w pierwszej kolejności przewiduje się powołać do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, przeznacza się do tej służby przez nadanie w czasie pokoju przydziału mobilizacyjnego na stanowiska służbowe lub do pełnienia funkcji wojskowych, które są określone w etacie jednostki wojskowej na czas wojny.
Przydział mobilizacyjny to imienne wyznaczenie żołnierza zawodowego lub żołnierza rezerwy na stanowisko służbowe określone etatem czasu wojennego jednostki wojskowej, zgodnie posiadaną specjalnością wojskową lub kwalifikacjami zawodowymi oraz innymi predyspozycjami wymaganymi do pełnienia obowiązków na tym stanowisku (funkcji)

 

Żołnierze rezerwy mogą mieć nadane przydziały mobilizacyjne przez łączny okres nie dłuższy niż:

  • 15 lat
  • podoficerów i oficerów - 20 lat

Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli wojskowy komendant uzupełnień nie ma możliwości nadania przydziałów mobilizacyjnych innym żołnierzom rezerwy.

 

Pracownicze przydziały mobilizacyjne

Pracownicze przydziały mobilizacyjne nadaje się osobom posiadającym kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk pracowniczych, określonych w etacie jednostki wojskowej na czas wojny
Pracowniczy przydział mobilizacyjny - to imienne wyznaczenie pracownika zatrudnionego w jednostce wojskowej na stanowisku w czasie pokoju (w razie potrzeby pracowników zatrudnionych u innych pracodawców oraz innych nie zatrudnionych osób) na stanowisko pracownicze określone w etacie jednostki w czasie wojny

 

Przydziały mobilizacyjne nadaje oraz unieważnia wojskowy komendant uzupełnień, działając w porozumieniu z dowódcą jednostki wojskowej

 

Nadanie przydziału mobilizacyjnego następuje w formie karty mobilizacyjnej. Osoba, której nadano przydział mobilizacyjny, jest obowiązana przyjąć kartę mobilizacyjną. Kartę mobilizacyjną można także doręczyć w czasie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy.
Karta mobilizacyjna - jest to dokument potwierdzający wyznaczenie żołnierza rezerwy na przydział mobilizacyjny (karta mobilizacyjna z paskiem koloru czerwonego), pracownika lub osoby nie będącej pracownikiem na pracowniczy przydział mobilizacyjny (karta mobilizacyjna z paskiem koloru niebieskiego)do określonej jednostki wojskowej oraz zobowiązujący do stawienia się w jednostce wojskowej w dniu określonym w karcie albo pozostawania w gotowości do powołania.
Stawiennictwo do czynnej służby wojskowej przez żołnierzy rezerwy nastepuje po uzyskaniu wiadomości o ogłoszeniu mobilizacji lub otrzymaniu karty powołania, natomiast w stosunku do osób, którym nadano przydział mobilizacyjny w razie ogłoszenia mobilizacji lub otrzymania wezwania w sprawie powszechnego obowiązku obronu

 

zapamiętaj!!!

Osoba posiadająca kartę mobilizacyjną jest obowiązana, na podstawie art. 53 ust. 1 i 3 ustawy, do zgłaszania wojskowemu komendantowi uzupełnień lub dowódcy jednostki wojskowej, do której nadany ma przydział niezwłocznie osobiście, przesyłką poleconą lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej :

  • zmiany imienia, nazwiska, wykształcenia i zawodu;
  • zmiany miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące lub adresu do korespondencji;
  • wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz powrotu z tego wyjazdu.