Strona Główna BIP Strona Główna
Przedmiot działalności
 

 Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sieradzu jest terenowym organem  wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno - obronnych i rządowej administracji niezespolonej; administrującym
na terenie powiatów: sieradzki, wieluński, wieruszowski, bełchatowski, pajęczański, zduńskowolski oraz łaski.
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. 2014 r. poz. 1433).

Do zadań Wojskowej Komendy Uzupełnień należy:

1. Zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych, poprzez:
   
1) planowanie i realizowanie przedsięwzięć związanych z zabezpieczeniem potrzeb mobilizacyjnych jednostek wojskowych stacjonujących na terenie działania Wojskowej Komendy Uzupełnień, lub przewidzianych do formowania oraz jednostek nakazanych do uzupełnienia;
2) przygotowanie i realizacja przedsięwzięć w zakresie uzupełnienia wojsk w wyniku ponoszonych strat w czasie wojny;
3) wzywanie osób w sprawach powszechnego obowiązku obrony, a także powoływanie do czynnej służby wojskowej;
4) prowadzenie zestawienia jednostek przewidzianych do militaryzacji oraz jednostek stanowiących bazę formowania specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych na terenie działania WKU, do których w czasie pokoju nadaje się przydziały organizacyjno – mobilizacyjne;
5) przeprowadzenie zaciągu ochotniczego w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
6) nadawanie przydziałów mobilizacyjnych, przydziałów kryzysowych, pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych oraz przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych,

2. Administrowanie rezerwami osobowymi, w tym:

1) przenoszenie do rezerwy osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej;
2) sporządzanie analiz stanu zasobów rezerw osobowych;
3) prowadzenie ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej;
4) udzielanie zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą, o których mowa w art. 53 ustawy
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
5) prowadzenie ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej, w tym
w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego SPIRALA – ZINT;
6) kierowanie osób i żołnierzy rezerwy do wojskowych komisji lekarskich oraz do wojskowych pracowni psychologicznych w celu określenia zdolności do czynnej służby wojskowej;
7) planowanie gromadzenia odpowiednio wyszkolonych rezerw osobowych dla potrzeb mobilizacyjnych;
8) sporządzanie bilansu stany zasobów rezerw osobowych wykorzystywanych na potrzeby obronne;
9) reklamowanie od obowiązku czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
10) typowanie żołnierzy rezerwy – stosownie do potrzeb mobilizacyjnych
na przekwalifikowanie do innego korpusu osobowego, grupy osobowej lub specjalności wojskowej oraz planowanie szkolenia doskonalącego - w ramach ćwiczeń wojskowych – dla żołnierzy rezerwy przed nadaniem przydziałów mobilizacyjnych;
11) sporządzanie oraz przedstawianie opinii i wniosków w sprawie mianowania na wyższe stopnie wojskowe żołnierzy rezerwy oraz osób nie podlegających obowiązkowi służby wojskowej, a także przygotowywanie wniosków o nadawanie im odznaczeń państwowych i wojskowych, a także organizowanie uroczystości z tym związanych;

3. Wykonywanie świadczeń na rzecz obrony poprzez:

1) prowadzenie ewidencji przedmiotów świadczeń rzeczowych z uwzględnieniem aktualnych danych;
2) administrowanie zasobami przedmiotów świadczeń rzeczowych znajdujących się w ewidencji wojskowej komendy uzupełnień, jak również prawidłowe ich wykorzystanie na potrzeby mobilizacyjnego uzupełnienia;
3) organizowanie przy współudziale organów administracji publicznej kontroli stanu technicznego środków transportowych i maszyn u posiadaczy wydzielających je do jednostek wojskowych;
4) organizowanie wykorzystania zasobów paliw płynnych utrzymywanych w stacjach paliwowych do pojazdów przekazywanych z gospodarki narodowej;
5) realizowanie uzupełnienia potrzeb jednostek wojskowych, świadczeniami osobistymi
i rzeczowymi oraz gospodarowanie przydzielonymi zasobami paliw płynnych;
6) prowadzenie ewidencji i sporządzanie sprawozdań zasobów środków transportowych
i maszyn oraz planowanie ich wykorzystania;
7) zbieranie informacji od organów administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego oraz posiadaczy o stanie nieruchomości i rzeczy ruchomych mogących być przedmiotem świadczeń rzeczowych;
8) występowanie z wnioskami do starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów miast)
o przeznaczenie określonych nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele świadczeń oraz składanie – w uzasadnionych przypadkach – odwołań od podjętych decyzji, a także wnioskowanie o wykonanie świadczeń rzeczowych;
9) występowanie z wnioskami do wójtów, burmistrzów (prezydentów miast)
o nałożenie świadczeń osobistych dla potrzeb Sił Zbrojnych oraz przygotowywanie -
w uzasadnionych przypadkach – odwołań od podjętych decyzji, a także wnioskowanie o wykonanie tych świadczeń;
10) utrzymywanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej
w sprawach ewidencji środków transportowych i maszyn, ich doboru oraz kontroli stanu technicznego u posiadaczy;

4. Współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa, w tym:

1) utrzymywanie współpracy z terenowymi organami administracji samorządowej oraz innymi organami i instytucjami państwowymi, a także przedsiębiorcami i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz stowarzyszeniami społecznymi bezpośrednio związanymi
z obronnością państwa;
2) współdziałanie z właściwymi organami samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na obszarze działania wojskowej komendy uzupełnień;
3) sporządzanie i przekazywanie w razie potrzeby wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast) imiennych wykazów osób podlegających kwalifikacji wojskowej, które należy wezwać przed powiatową komisję lekarską;
4) utrzymywanie ścisłej współpracy z odpowiednimi organami Policji, Straży Granicznej,
Biura Ochrony Rządu w zakresie kierowania osób podlegających odbyciu zasadniczej służby wojskowej do odbycia służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych;
5) współdziałanie z właściwymi organami samorządu terytorialnego oraz organami Policji, placówkami pocztowymi, podmiotami gospodarczymi, dowódcami jednostek i instytucji wojskowych i innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie planowania i organizacji akcji kurierskiej – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
6) koordynowanie czynności mobilizacyjnych z organami samorządu terytorialnego, urzędami i instytucjami państwowymi oraz podmiotami gospodarczymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, wykonującymi zadania mobilizacyjne na rzecz Sił Zbrojnych oraz powiadamianie tych jednostek o zarządzeniu realizacji przedsięwzięć mobilizacyjnych.

5. Udział w rekrutacji i naborze ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej;

6. Udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień przez:

1) uczestniczenie, na wniosek starosty, prezydenta, burmistrza i wójta w pracach zespołów zarządzania kryzysowego samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu (miasta na prawach powiatu) i gminy na administrowanym terenie;
2) przedstawianie szefowi wojewódzkiego sztabu wojskowego wniosków i materiałów do prowadzonej przez wojewodę analizy zagrożeń w poszczególnych powiatach oraz zaleceń wojewody do powiatowych planów zarządzania kryzysowego;
3) udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowej komendy uzupełnień poprzez:
a) uczestniczenie w razie potrzeby w pracach zespołów zarządzania kryzysowego samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu (miasta na prawach powiatu) i gminy na administrowanym terenie;
b) przedstawianie Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień wniosków i materiałów do analizy zagrożeń w poszczególnych powiatach oraz zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego, celem ich przedstawienia szefowi wojewódzkiego sztabu wojskowego.

7. Promocja obronności i służby wojskowej przez:

1) współpracę ze szkołami i uczelniami w zakresie promowania ochotniczych form służby wojskowej we współdziałaniu z dowódcami jednostek wojskowych na administrowanym terenie;
2) organizowanie akcji i wystąpień promujących służbę wojskową w lokalnych mediach
oraz w ramach uroczystości patriotyczno - religijnych realizowanych na administrowanym terenie;
3) współpracę z powiatowymi urzędami pracy.