Strona Główna BIP Strona Główna
Udostępnianie informacji publicznej
 
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. , poz. 1330 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. 2007 r., nr 10, poz. 68);
  • Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2018 r., poz. 1243 z późn. zm.);
  • Decyzja Nr 209/MON z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON 2014 r., poz. 172 z późn. zm.).

Realizacja wniosków

Informacja publiczna, która nie została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
jest udostępniania na wniosek.
    
Adres korespondencyjny:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sieradzu
ul. Wojska Polskiego 78
98 – 200 Sieradz

Telefon 261-611-233
Fax: 261-611-115          
e-mail: wkusieradz@ron.mil.pl

Złożenie wniosku:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w formie:
  • ustnej lub telefonicznej;
  • dostarczony osobiście.
W przypadku telefonicznego zgłoszenia wniosku, informacja jest udzielana niezwłocznie. Jeżeli nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę informuje się o możliwości złożenia wniosku pisemnego.

Terminy

Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w tym terminie, powiadamia się wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sieradzu.

Opłaty

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sieradzu nie pobiera żadnych opłat za udostępnienie informacji publicznej.