Strona Główna BIP Strona Główna
Przyjmowanie skarg, wniosków i petycji
 

 Podstawa prawna

Skargi i wnioski wpływające do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sieradzu załatwiane są zgodnie z przepisami: Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.); Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).
Skargi i wnioski można składać:
 • pisemnie na adres: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sieradzu, ul. Wojska Polskiego 78, 98 – 200 SIERADZ;
 • za pośrednictwem e-PUAP;
 • faksem – nr fax. 261 - 611 - 115;
 • osobiście w siedzibie: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sieradzu, ul. Wojska Polskiego 78,98 – 200 Sieradz.
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Sieradzu przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 13.00 - 15.00 i każdy wtorek w godzinach 15.00 – 17.00 (za  wyjątkiem gdy jest to dzień wolny od  pracy).

Przedmiotem skargi mogą być wszelkie czynności prawne i faktyczne lub też nie podjęcie czynności przez Zakład lub jego pracowników. W szczególności może nim być:
 • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań;
 • naruszenie praworządności;
 • naruszenie interesów skarżących;
 • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem skargi mogą być również inne okoliczności, z których wynika niezadowolenie
z działania lub zaniechania działania Zakładu lub jego pracowników.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom oraz ochrony własności, lepszego zaspokojenia potrzeb klientów.

Skarga lub wniosek powinny zawierać:
 • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę lub wniosek;
 • adres (wskazanie miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) wnoszącego skargę lub wniosek;
 • treść skargi lub wniosku (treść może być wyrażona w sposób dowolny, przy czym istotne jest, aby można było na jej podstawie ustalić przedmiot skargi lub wniosku).
Skargę lub wniosek niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego skargę lub wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
Szczegółowych informacji udziela osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu skargowo – wnioskowego w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Sieradzu pod nr tel. 261-611-233 wew. 728.
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 870)

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej "podmiotem wnoszącym petycję", do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
Petycja może być złożona w interesie:
 • publicznym;
 • podmiotu wnoszącego petycję;
 • podmiotu trzeciego, za jego zgodą.
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.
Petycja powinna zawierać:
 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 • oznaczenie adresata petycji;
 • wskazanie przedmiotu petycji.
Jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 w/w ustawy pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 • Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
 • Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
 • Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.