Strona Główna BIP Strona Główna
Sprawozdanie PM-1
 


Na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r., poz.591 z późn. zm.) obowiązkiem wszystkich posiadaczy jest sporządzić i przesłać w ustalonym terminie do właściwej terytorialnie Wojskowej Komendy Uzupełnień sprawozdania rocznego PM-1 o posiadaczy środkach transportowych i maszynach.
W sprawozdaniu PM-1 należy ująć wszystkie pojazdy samochodowe, naczepy, przyczepy, maszyny do robót ziemnych, budowlanych, drogowych. I przeładunkowych (za wyjątkiem maszyn rolniczych) oraz inne maszyny samobieżne przenośne i przewoźne, będące własnością posiadacza oraz środki w leasingu.
Sprawozdanie PM-1 jest obowiązkowe. Odmowa jego wykonania, podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym lub niedotrzymanie oznaczonego terminu wykonania sprawozdania może skutkować konsekwencjami karnymi w myśl ustawy z dnia 29.06.1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U z 1995 r. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.).
Podczas wypełniania poszczególnych kolumn druku sprawozdania PM-1 należy korzystać z danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu samochodowego lub książki maszyny.
Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe wpisanie identyfikatora ITS. Identyfikator należy określić zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 września 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2004 r. poz. 2147 z późn. zm).


Wzory do sporządzenia sprawozdania PM-1 znajdują się w zakładce Pliki do pobrania.

Szczegółowe informacje na temat wypełniania formularza PM-1 można uzyskać telefonicznie w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Sieradzu (tel. 261-611-395).