Strona Główna BIP Strona Główna
4495 Kraków
 

 


  I N F O R M A C J A

  JW. 4495 KRAKÓW ( 16 Batalion Powietrznodesantowy)
ul. Wrocławska 82 tel. 261-134-551

przeprowadza w roku 2017 kwalifikacje do zawodowej  służby wojskowej
w korpusie szeregowych zawodowych w  nw. terminach:

•    13 i 27 czerwca 2017    
•    12 i 26 września  2017
•    10 i 24 października 2017
•    14 i 28 listopada  2017  
•    05 i 12 grudnia 2017

Miejsce stawiennictwa: godz. 08,00
ul. Wrocławska 82, 30-901  Kraków, tel. 261-134-602

Kandydat powinien posiadać:

•    dokument tożsamości (dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy)
•    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego
•    strój sportowy
•    dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie, certyfikaty
•    zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej i świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego.