Strona Główna BIP Strona Główna
Rzeczowe
 


Świadczenia rzeczowe polegają na oddaniu do używania przez urzędy, instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne, posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele przygotowania obrony Państwa.
Posiadaczom udostępniającym przedmioty świadczeń, z chwilą zakończenia wykonania  tych świadczeń, kierownik jednostki organizacyjnej na rzecz której świadczenie było wykonane:

1. wypłaca ryczałt pieniężny lub odpowiednią jego część (stosownie do czasu użytkowania) według dobowych stawek ryczałtu wyszczególnionych w załączniku nr 8 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju. Ryczałt ten wypłaca posiadaczowi jednostka organizacyjna, na rzecz której wykonane było świadczenie;

2. zwraca równowartość zużytego paliwa przez środki transportowe (maszyny), jeżeli odbiorca nie ma możliwości zapewnienia zwrotu tego sprzętu z taką ilością paliwa, z jaką zostały dostarczone do miejsca przekazania;

3. zwraca koszty przejazdu posiadacza lub jego przedstawiciela z miejsca zamieszkania do miejsca zwrotu przedmiotów świadczeń;

4. zwracając nie samobieżne środki transportowe, maszyny lub urządzenia jest zobowiązany zapewnić posiadaczowi nieodpłatnie sprzęt do ich holowania lub przewozu z miejsca zwrotu do miejsca zamieszkania posiadacza – zasada ta obowiązuje również podczas dostarczania tego rodzaju sprzętu do miejsca wykonania świadczeń rzeczowych.