Strona Główna BIP Strona Główna
Ośrodki Szkolenia
 

Nabór kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym wojsk specjalnych w 2019 r.

 Decyzja nr 144/MON z 12 października 2018 r., poz. 170

 

 Więcej informacji można uzyskać pod numerem 261-611-233 wew. 727

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

 Do służby kandydackiej poszukiwane są osoby, które sprawność fizyczna łączą z odpowiednimi cechami charakteru. Osoby otwarte na wyzwania, spełniające kryteria niezwykle trudnej i wymagającej zdeterminowania służby w Wojskach Specjalnych Poszukiwani są kandydaci, którzy są w stanie sprostać wieloetapowej kwalifikacji
w czasie procesu naboru oraz, co równie ważne , chcą stale rozwijać i podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności.

            Służba w Siłach Specjalnych związana jest z nieustannym przystosowaniem się do stale zmieniającej się rzeczywistości, warunków prowadzenia działań i nowych zagrożeń. Kandydaci (elewi) którzy zakończą 6 miesięczne szkolenie z wynikiem pozytywnym, będą powołani do służby zawodowej na stanowiskach szeregowych zawodowych w Jednostkach Wojsk Specjalnych.

            O powołaniu do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia mogą ubiegać
się osoby zainteresowane, posiadające uregulowany stosunek do służby wojskowej,
a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego. Jednocześnie osoby te muszą spełnić warunki określone w art. 124 ust. 2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
(Dz.U. z 201 poz. 1726 j.t z późn. zm.) oraz posiadać świadectwo ukończenia gimnazjum.

            Informacje o procesie rekrutacji są zamieszczone na stronie internetowej JWK (www.jwk.wp.mil.pl)

WYMGANIA DOTYCZĄCE KANDYDATÓW:

1. O powołanie do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia mogą ubiegać się osoby zainteresowane , posiadające uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej
lub przeszkolenia wojskowego;

2. Spełnia warunki określone w art. 124 ust. 2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 201 poz. 1726 j.t z późn. zm.);
- niekaralny sądownie,
- posiada obywatelstwo polskie,
- zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
- wiek co najmniej 18 lat

3. Ukończone gimnazjum – załączone świadectwo ukończenia gimnazjum
do wniosku  -  warunek konieczny – w przypadku ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,  studiów wyższych lub dyplom dołączyć dodatkowo jako załącznik;

4. Dodatkowe punktowane umiejętności jak np. znajomość języka obcego, prawo jazdy kat. C, C+ E, inne kursy i szkolenia, dodatkowe uprawnienia oraz dodatkowe kwalifikacje (technik: informatyk/elektronik, gastronom, ratownik medyczny)oraz świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu studiów.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

            Osoby ubiegające się o przyjęcie do Ośrodka Szkolenia składają wnioski
do Dyrektora Departamentu Kadr MON za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące w terminie do dnia 31 marca 2019 r.

INNE WAŻNE INFORMACJE:

1. Ośrodek Szkolenia nie zapewnia przejazdu, wyżywienia oraz noclegów w czasie egzaminów;

2. Za egzamin wstępny do Ośrodka Szkolenia opłaty nie są pobierane;

3. Kandydaci mają obowiązek odesłać skany wypełnionych: Kwestionariusza JWK
i Wniosku na adres
jata@mon.gov.pl. Kwestionariusze i wniosek do pobrania
na stronie JWK (
www.jwk.wp.mil.pl)

4. Egzamin będzie obejmował :
  - analizę ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum,
  - sprawdzian sprawności fizycznej,
  - rozmowę kwalifikacyjną,

5. Planowany termin egzaminów kwiecień/maj 2019 r. (szczegółowa informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej , po ustaleniu ilości kandydatów)

6. Egzaminy będą przeprowadzane w JWK w Lublińcu;

7. Warunki powołania osoby zakwalifikowanej do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia będzie podpisanie umowy określającej warunki zwrotu poniesionych kosztów na jej utrzymanie i naukę, zgodnie z art. 124 ust. 6 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;

8 Okres szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych w Ośrodku Szkolenia trwać będzie około 6 miesięcy;

9.Termin rozpoczęcia szkolenia : 1 października 2019 r.;

10. Stosunek pracy kandydatów powołanych do służby kandydackiej wygasa z dniem stawienia się do tej służby z mocy prawa (art. 18 w związku z art. 132 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych)

11. Po pozytywnym ukończeniu kursu absolwent zostanie wyznaczony na stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia szeregowego zawodowego w jednej z Jednostek Wojsk Specjalnych.