Strona Główna BIP Strona Główna
Kwalifikacja Wojskowa w 2017
 
Informacja
Rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Sieradzu.

Z dniem 30.01.2017 r., jako pierwsza rozpoczyna prace Powiatowa Komisja Lekarska
w Pajęcznie.


W dniu 24.01.2017r w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Sieradzu odbyło się szkolenie
z osobami zatrudnionymi do zakładania ewidencji wojskowej podczas tegorocznej kwalifikacji wojskowej, przeprowadzanej na terenie powiatu pajęczańskiego.

Fotogaleria


U  W  A  G  A   ! ! !

Zgłaszając się do kwalifikacji wojskowej w 2017 roku
 OBOWIĄZKOWO
 należy ze sobą zabrać:


•    dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
•    dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
•    dokumentację medyczną, (jeżeli takowa istnieje)
•    aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
•    dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe (m.in. świadectwo ukończenia szkoły, zawiadomienie ze szkoły o pobieraniu nauki)

Kwalifikacja wojskowa w 2017 roku

1.    Kwalifikacja wojskowa na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę w Sieradzu jest przeprowadzana na terenie 7 powiatów. W tym celu powołuje się następujące Powiatowe Komisje Lekarskie:
•    dla powiatu pajęczańskiego:       PKL w Pajęcznie
•    dla powiatu sieradzkiego:            PKL w Sieradzu
•    dla powiatu łaskiego                   PKL w Łasku
•    dla powiatu zduńskowolskiego    PKL w Zduńskiej Woli
•    dla powiatu bełchatowskiego       PKL w Bełchatowie
•    dla powiatu wieruszowskiego       PKL w Wieruszowie
•    dla powiatu wieluńskiego             PKL w Wieluniu       
•   
2.    Informacje dotyczące osób, które podlegają kwalifikacji wojskowej w 2017 roku.
3.    Akty prawne normalizujące tematykę „kwalifikacja wojskowa w 2017 roku”:
a.    Obwieszczenie Nr 25/2016 Wojewody Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. na obszarze województwa łódzkiego
b.    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. (Dz. U. z dnia 10 października 2016 r. ) Dz.U.2016.1657
c.    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U.               z dnia 1 grudnia 2009 r Nr 202 poz. 1566 z późn. zm.)

ad. 1.
W celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, na terenie administrowanym przez WKU w Sieradzu zostaną powołane następujące Powiatowe Komisje Lekarskie, które będą pracowały w określonych terminach i miejscach:

Powiatowa Komisja Lekarska w Pajęcznie

w lokalu przy ul. Wiśniowej Nr 5,
od dnia 30 stycznia do dnia 15 lutego 2017 r.
w godz. 08:00–15:00;

Powiatowa Komisja Lekarska w Sieradzu
w lokalu przy Placu Wojewódzkim Nr 3,
od dnia 1 marca do dnia 4 kwietnia 2017 r.
w godz. 09:00–16:00;

Powiatowa Komisja Lekarska w Łasku

w lokalu przy ul. Warszawskiej Nr 13,
od dnia 13 marca do dnia 27 marca 2017 r.
w godz. 08:00–14:00;

Powiatowa Komisja Lekarska w Zduńskiej Woli

w lokalu przy ul. Dolnej Nr 41,
od dnia 13 marca do dnia 3 kwietnia 2017r.
w godz. 08: 30–14: 30 a dnia 31 marca do godz. 12.00;

Powiatowa Komisja Lekarska w Bełchatowie
w lokalu przy ul. Czaplinieckiej Nr 66,
od dnia 24 marca do dnia 28 kwietnia 2017 r.
w godz. 07:45–15:45;

Powiatowa Komisja Lekarska w Wieruszowie

w lokalu przy ul. Kępińskiej Nr 1,
od dnia 4 kwietnia do dnia 18 kwietnia 2017 r.
w godz. 09:00–15:00;

Powiatowa Komisja Lekarska w Wieluniu
w lokalu przy Placu Kazimierza Wielkiego Nr 2,
od dnia 5 kwietnia do dnia 28 kwietnia 2017 r.
w godz. 08:00–15:00;


ad. 2.
Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
1) mężczyzn urodzonych w roku 1998;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1993 — 1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby urodzone w latach 1996- 1997, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1993 — 1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w w przepisach wydanych na podstawie art 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967r o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej otrzymają stosowne wezwania z urzędów gmin lub miast w sprawie stawiennictwa do Powiatowej Komisji Lekarskiej z wyznaczonym miejscem, terminem oraz godziną.
Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej osób do tego zobowiązanych, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania na danym terenie informują rozplakatowane obwieszczenia wojewody.
Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa.