Strona Główna BIP Strona Główna
nabór do WOT
 
 
Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), czyli faktycznie piąty rodzaj sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej, stanowią uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski.
Służba w OT to doskonały sposób na samorealizację i rozwój zawodowy, który jednocześnie kształtuje tak potrzebne dziś wartości, jak: odpowiedzialne
i bezinteresowne wspieranie społeczeństwa, szacunek dla państwa i symboli narodowych, oraz – w wymiarze czysto ludzkim, szacunek dla drugiej osoby.
Wśród zadań stawianych przed żołnierzami obrony terytorialnej znajdują się m.in.:
 • prowadzenie działań militarnych we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi (w przypadku wybuchu konfliktu). Działania te będą miały na celu zniszczenie lub zatrzymanie sił potencjalnego przeciwnika.
 • ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych, likwidacja ich skutków, ochrona mienia, akcje poszukiwawcze oraz ratowanie lub ochrona zdrowia i życia ludzkiego, a także udział w realizacji zadań
 • z zakresu zarządzania kryzysowego.
 • ochrona społeczności lokalnych przed skutkami destabilizacji i dezinformacji.
 • współpraca z elementami systemu obronnego państwa, w tym szczególnie z wojewodami i organami samorządu terytorialnego.
 • ochrona społeczności lokalnych przed skutkami ataków
 • w cyberprzestrzeni.
 • szerzenie w społeczeństwie idei wychowania patriotycznego.
Wymagania dla kandydatów do Wojsk Obrony Terytorialnej:
 • obywatelstwo polskie,
 • zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 • wiek co najmniej osiemnastu lat,
 • nie był karany za przestępstwo umyślne,
 • nie był przeznaczony do służby zastępczej,
 • nie pełni innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nie posiada nadanego przydziału kryzysowego,
 • nie jest reklamowany od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce przewidzianej do militaryzacji,
posiada wykształcenie:
 •  co najmniej wyższe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie oficerów,
 •  co najmniej średnie – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów,
 •  co najmniej podstawowe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie szeregowych.
Powołanie do terytorialnej służby wojskowej może być również uzależnione od:
 • posiadania przez kandydata na żołnierza OT kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska służbowego;
 • posiadania orzeczenia wojskowej pracowni psychologicznej o braku przeciwskazań do pełnienia służby na stanowiskach wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych;
 • złożenia wniosku wraz z ankietą bezpieczeństwa o przeprowadzenie właściwego postępowania sprawdzającego.
Pierwszeństwo w powołaniu do terytorialnej służby wojskowej przysługuje:
 • osobom posiadającym pobyt stały (zamieszkanie) lub pobyt czasowy powyżej trzech miesięcy na obszarze dyslokacji miejsca pełnienia tej służby;
 • byłym żołnierzom zawodowym;
 • członkom proobronnych organizacji pozarządowych, które podpisały porozumienie o współpracy z Ministrem Obrony Narodowej lub dowódcami jednostek wojskowych, posiadającym rekomendacje władz tych organizacji;
 • absolwentom szkół realizujących programy innowacyjne lub eksperymentalne przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa.
Procedury rekrutacji
Jeżeli jesteś osobą zdrową, sprawną fizycznie, posiadającą obywatelstwo polskie oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe i pragniesz wziąć na swoje barki współodpowiedzialność za bezpieczeństwo Polski zgłoś się do WKU –tam dowiesz się jak wstąpić do jednostek obrony terytorialnej.
Żołnierze rezerwy, którzy odbyli czynną służbę i złożyli przysięgę wojskową po zgłoszeniu się do właściwego WKU, złożeniu stosownego wniosku, wraz
z wymaganymi dokumentami, kwalifikowani są przez Komisję rekrutacyjną do terytorialnej służby wojskowej, a po otrzymaniu rekomendacji kierowani są do wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia o braku przeciwskazań do pełnienia czynnej służby lub służby na stanowiskach wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych oraz do komisji lekarskiej. Po spełnieniu wszystkich warunków żołnierz rezerwy zostanie powołany do terytorialnej służby wojskowej.
Osoby, które nie odbyły czynnej służby i nie złożyły przysięgi wojskowej po zgłoszeniu się do WKU, złożeniu stosownego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, kwalifikowani są przez Komisję rekrutacyjną do terytorialnej służby wojskowej, a po otrzymaniu rekomendacji, kierowani są do wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia o braku przeciwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej oraz do komisji lekarskiej. Po spełnieniu wszystkich warunków osoba zostanie powołana do terytorialnej służby wojskowej, które następuje raz na kwartał, z określeniem miejsca stawienia się na szkolenie podstawowe.
Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) są piątym, samodzielnym rodzajem sił zbrojnych. Ich misją jest obrona oraz wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, ale także podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.
Służba w WOT jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą aktywnie włączyć się w działania na rzecz obronności państwa, ale jednocześnie nie chcą rezygnować ze swojej dotychczasowej pracy zawodowej. Daje duże możliwości rozwoju zawodowego często w bardzo specjalistycznych dziedzinach, a wspólny cel przyświecający wszystkim zaangażowanym w jej utworzenie i funkcjonowanie gwarantuje stworzenie zgranego zespołu, dla którego poza dobrem ojczyzny ważne będą również takie wartości jak zaufanie, honor, odwaga, szacunek, roztropność, poświęcenie i praca w zespole.

 
Więcej informacji uzyskacie Państwo pod numerem telefonu 261 611 233
wew. 726 lub poprzez kontakt osobisty Wojskowa Komenda Uzupełnień
w Sieradzu ul. Wojska Polskiego 78, 98-200 Sieradz. Zapraszamy.