Strona Główna BIP Strona Główna
Szczecin
 

 


I N F O R M A C J A
JEDNOSTKA WOJSKOWA 2901 SZCZECIN PODJUCHY
(5pułk inżynieryjny)
przeprowadza kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów zawodowych, podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych.

Termin  i miejsce stawiennictwa:
Każda środa 2017 r. godz. 08,00 – 12,00 (stawiennictwo godz.08,00)
 ul. Metalowa 39,  Szczecin Podjuchy


kandydat powinien posiadać:
•    stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowych wymienionych powyżej;
•    odbytą zasadniczą służbę wojskową lub służbę przygotowawczą;
•    dowód osobisty, prawo jazdy, życiorys (CV);
•    dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie, nabyte uprawnienia (kserokopie)
•    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego lub zaświadczenie o zdanym egzaminie;
•    strój sportowy
•    dokumenty potwierdzające przebieg zasadniczej służby wojskowej, służby przygotowawczej.


Telefon kontaktowy do JW. :
- (stanowiska oficerów i podoficerów) – 261 454 513
- (stanowiska szeregowych) - 261 454 788 
Telefon kontaktowy do WKU – 261 611 233 w. 728