Strona Główna BIP Strona Główna
Kwalifikacja Wojskowa w 2018
 
U  W  A  G  A   ! ! !
Zgłaszając się do kwalifikacji wojskowej w 2018 roku
OBOWIĄZKOWO
należy ze sobą zabrać:

•    dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
•    dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
•    dokumentację medyczną, (jeżeli takowa istnieje)
•    aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
•    dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe (m.in. świadectwo ukończenia szkoły, zawiadomienie ze szkoły o pobieraniu nauki)

Kwalifikacja wojskowa w 2018 roku

 

I.    Informacje dotyczące osób, które podlegają kwalifikacji wojskowej w 2018 roku.

II.    Kwalifikacja wojskowa na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę w Sieradzu jest przeprowadzana na terenie 7 powiatów. W tym celu powołuje się następujące Powiatowe Komisje Lekarskie:
•    dla powiatu pajęczańskiego - PKL w Pajęcznie
•    dla powiatu sieradzkiego - PKL w Sieradzu
•    dla powiatu łaskiego - PKL w Łasku
•    dla powiatu zduńskowolskiego - PKL w Zduńskiej Woli
•    dla powiatu bełchatowskiego - PKL w Bełchatowie
•    dla powiatu wieruszowskiego - PKL w Wieruszowie
•    dla powiatu wieluńskiego - PKL w Wieluniu       

III.    Akty prawne normalizujące tematykę „kwalifikacja wojskowa w 2018 roku”:
a)    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz.U.2017.2254)
b)    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U.2017.1980 – tekst jednolity.)
ad. I.
Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
1) mężczyzn urodzonych w roku 1999;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1994 — 1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby urodzone w latach 1997- 1998, które:
a. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1994 — 1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia rady ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944)
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej otrzymają stosowne wezwania z urzędów gmin lub miast w sprawie stawiennictwa do Powiatowej Komisji Lekarskiej z wyznaczonym miejscem, terminem oraz godziną.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej osób do tego zobowiązanych, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania na danym terenie informują rozplakatowane obwieszczenia wojewody.

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa.

ad. II.

W celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, na terenie administrowanym przez WKU w Sieradzu zostaną powołane następujące Powiatowe Komisje Lekarskie, które będą pracowały w określonych terminach i miejscach:

•    Powiatowa Komisja Lekarska w Łasku
w lokalu przy ul. Warszawskiej Nr 13,
od dnia 12 lutego do dnia 26 lutego 2018 r.
w godz. 08:00 - 14:00;

•    Powiatowa Komisja Lekarska w Pajęcznie
w lokalu przy ul. Wiśniowej Nr 5,
od dnia 12 lutego do dnia 28 lutego 2018 r.
w godz. 08:00 - 15:00;

•    Powiatowa Komisja Lekarska w Bełchatowie
w lokalu przy ul. Czaplinieckiej Nr 66,
od dnia 2 marca do dnia 6 kwietnia 2018 r.
w godz. 07:45 - 15:45;

•    Powiatowa Komisja Lekarska w Sieradzu
w lokalu przy Placu Wojewódzkim Nr 3,
od dnia 5 marca do dnia 9 kwietnia 2018 r.
w godz. 09:00 - 16:00;

•    Powiatowa Komisja Lekarska w Zduńskiej Woli
w lokalu przy ul. Dąbrowskiego 15,
od dnia 12 marca do dnia 30 marca 2018 r.
w godz. 08:00 - 14:00 a dnia 29 i 30 marca do godz. 11.00;

•    Powiatowa Komisja Lekarska w Wieluniu
w lokalu przy Placu Kazimierza Wielkiego Nr 2
od dnia 4 kwietnia do dnia 26 kwietnia 2018 r.
w godz. 08:00 - 15:00;

•    Powiatowa Komisja Lekarska w Wieruszowie
w lokalu przy ul. Kępińskiej Nr 1,
od dnia 10 kwietnia do dnia 23 kwietnia 2018 r.
w godz. 09:00 - 15:00;ad. III. a)

 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
(Dz. U. z dnia 6 grudnia 2017 r.)
Dz.U.2017.2254


ad. III. b)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 listopada 2009 r.
w sprawie kwalifikacji wojskowej
(Dz. U. z dnia 24 października 2017 r.)
Dz.U.2017.1980
ad. III. b)
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
na obszarze województwa łódzkiego