Strona Główna BIP Strona Główna
O Narodowych Siłach Rezerwowych
 
Trwa rekrutacja do Narodowych Sił Rezerwowych
Jeżeli jesteś zainteresowany(a) pełnieniem służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, prosimy o kontakt w Punkcie Informacji o NSR pokój nr 108 w Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sieradzu  ( ul. Wojska Polskiego 78) lub telefon (numer telefonu: 261-611-233 w. 735). Oferta NSR skierowana jest do osób, które odbyły służbę wojskową.

JEŻELI NIE ODBYŁEŚ SŁUŻBY WOJSKOWEJ SPRAWDŹ

- SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA


NARODOWE SIŁY REZERWOWE:

NSR tworzą żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe. Jest to wyselekcjonowany ochotniczy zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, nadane w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostających w dyspozycji do wykorzystania w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i za granicą.
Zasoby osobowe na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych tworzą osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej będące żołnierzami rezerwy i zdolne do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt pięć lat, a posiadające stopień podoficerski lub oficerski – sześćdziesiąt trzy lata.

GŁÓWNYM PRZEZNACZENIEM NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH JEST REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU:
 • zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków;
 • przedsięwzięć związanych z zarządzaniem kryzysowym;
 • wzmocnienia jednostek wojskowych w celu przyjęcia uzupełnienia zasadniczego i mobilizacyjnego, modernizacji bazy szkoleniowej, przeprowadzenia remontu i rozkonserwowania sprzętu, pobierania zapasów itp.;
 • realizacji zadań poza granicami kraju.
ABY WSTĄPIĆ W SZEREGI NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH NALEŻY:

1. złożyć w WKU wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR (wniosek) wraz z dokumentami:
 • dokument potwierdzający wykształcenie;
 • dokumenty potwierdzające dodatkowe uprawnienia.
2. stawić się na badania do pracowni psychologicznej;
3. wziąć udział w egzaminie sprawnościowym w jednostce wojskowej;
4. podpisać kontrakt z dowódcą jednostki wojskowej;
5. odebrać kartę przydział kryzysowego w WKU.

KONTRAKT MOŻE BYĆ ZAWARTY Z ŻOŁNIERZEM REZERWY, KTÓRY SPEŁNIA NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

1. nie był przeznaczony do służby zastępczej;
2. nie był karany za przestępstwo umyślne;
3. posiada wykształcenie:
 • korpus szeregowych - minimum wykształcenie gimnazjalne;
 • korpus podoficerów - minimum wykształcenie średnie;
 • korpus oficerów – minimum wykształcenie wyższe.
4. posiada przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w siłach zbrojnych;
5. zaliczył z oceną pozytywną sprawdzian z wychowania fizycznego zorganizowany przez dowódcę jednostki wojskowej;
6. pełnił służbę przygotowawczą i zdał egzamin na jej zakończenie, w przypadku żołnierza rezerwy, który wcześniej nie odbywał czynnej służby wojskowej.
Warunkiem pełnienia czynnej służby wojskowej w ramach NSR jest zawarcie kontraktu (pomiędzy dowódcą jednostki wojskowej a żołnierzem rezerwy) i nadanie przydziału kryzysowego. Przydział kryzysowy nadaje się na okres od 2 do 6 lat albo na okres zawieszenia (w przypadku kobiet, które złożyły wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR lub zawarły taki kontrakt lub pozostających na przydziale kryzysowym i wykonujących obowiązki w ramach NSR, obowiązek ulega zawieszeniu na okres ciąży oraz w okresie sześciu miesięcy po porodzie) z możliwością jego ponownego nadania. 

GŁÓWNE KATEGORIE ŚWIADCZEŃ I UPRAWNIEŃ ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH W CZASIE CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ:

1. NALEŻNOŚCI FINANSOWE:
 • uposażenie za każdy dzień czynnej służby;
 • dodatki, nagrody uznaniowe, zapomogi, rekompensaty;
 • zwrot kosztów przejazdów do miejsca pełnienia służby;
 • zaliczenie czasu służby do wysługi emerytalnej byłym żołnierzom zawodowym.

Żołnierzom rezerwy posiadającym nadane przydziały kryzysowe można przyznać nagrodę nie częściej niż raz w każdym 12 – miesięcznym okresie trwania kontraktu.
Wysokość nagrody ustala dowódca jednostki wojskowej, w ramach środków pozostających do jego dyspozycji. Indywidualna wysokość nagrody dla żołnierza NSR może być zarówno równa jak i wyższa od kwoty 2.000 zł w zależności od zaangażowania żołnierza w trakcie ćwiczeń i uzyskanej opinii służbowej. Jednocześnie w przypadkach szczególnych, dowódca jednostki wojskowej może również przyznać żołnierzowi NSR nagrodę niższą od przedstawionej kwoty.

2. ŚWIADCZENIA RZECZOWE:
 • zakwaterowanie zbiorowe;
 • umundurowanie i wyekwipowanie;
 • bezpłatne wyżywienie.
3. ZAKRES POMOCY EDUKACYJNEJ:
 • istnieje możliwość dofinansowania kosztów studiów lub nauki, stażu, kursu albo specjalizacji na stanowiska wymagające podwyższonych kwalifikacji.
4. ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE:
 • opieka medyczna;
 • opieka stomatologiczna;
 • zaopatrzenie w produkty lecznicze.
5. OCHRONA UPRAWNIEŃ PRACOWNICZYCH:
 • gwarancja stabilności zawodowej;
 • zachowanie praw do awansu, nagród, urlopów, ochrony socjalnej;
 • ograniczenie możliwości rozwiązaniu stosunku pracy;
 • opłacanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie pełnienia czynnej służby wojskowej.

W okresie posiadania przydziału kryzysowego przez żołnierza rezerwy będącego pracownikiem stosunek pracy z tym pracownikiem nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany.
Powyższego nie stosuje się do umów o pracę zawartych na okres próbny lub na czas określony, a także jeżeli pracodawca może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika (urzędnika) oraz w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy albo likwidacji stanowiska pracy.

ŻOŁNIERZE W RAMACH NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH:

1. odbywają ćwiczenia wojskowe rotacyjne do 30 dni w roku;
2. mogą odbywać ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa;
3. mogą zostać zobowiązani do odbycia ćwiczeń wojskowych:
 • krótkotrwałych;
 • długotrwałych;
4. na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać, jeżeli takie są potrzeby Sił Zbrojnych ćwiczenia wojskowe:
 • krótkotrwałe
 • długotrwałe,
5. na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać, w dniach wolnych od pracy, ćwiczenia wojskowe jednodniowe, jeżeli w danym roku kalendarzowym został wyczerpany limit dni przeznaczonych na ćwiczenia wojskowe rotacyjne.

ĆWICZENIA WOJSKOWE ROTACYJNE PRZEZNACZONE SĄ:
 • dla celów szkoleniowych,
 • podtrzymania więzi żołnierza rezerwy z jednostką wojskową,
 • praktycznego wykonywania zadań na stanowiskach służbowych,
 • zgrywania pododdziałów – przygotowania do okresowej służby wojskowej.
 
Ćwiczenia wojskowe rotacyjne mogą trwać łącznie do 30 dni i mogą odbywać się z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego. Dni, w których odbywane są ćwiczenia wojskowe rotacyjne ustala – w formie zbiorowego wykazu – dowódca jednostki wojskowej, do której żołnierze rezerwy posiadają nadane przydziały kryzysowe.
O terminach ćwiczeń wojskowych rotacyjnych odpowiednio wcześniej zostanie także powiadomiony pracodawca zatrudniający żołnierza rezerwy posiadającego nadany przydział kryzysowy.
 
ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE PRACODAWCY Z TYTUŁU WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW W RAMACH NSR PRZEZ JEGO PRACOWNIKA:
 • rekompensata kosztów, bez kwoty wynagrodzenia, poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony nowego pracownika w celu zastępstwa żołnierza rezerwy w czasie pełnienia przez niego czynnej służby wojskowej lub z tytułu powierzenia tego zastępstwa innemu pracownikowi, a także wypłaty żołnierzowi rezerwy odprawy przed jego powołaniem po raz pierwszy do okresowej służby wojskowej;
 • pracodawca przesyła wniosek w sprawie wypłaty świadczenia, wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty, szefowi wojewódzkiego sztabu wojskowego właściwemu ze względu na siedzibę pracodawcy nie później niż przed upływem dziewięćdziesięciu dni od dnia zwolnienia żołnierza rezerwy z ćwiczeń wojskowych lub z pełnienia okresowej służby wojskowej;
 • kwota świadczenia za każdy dzień odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej przez żołnierza rezerwy nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, albo w okresie poprzedzającym dany miesiąc pełnienia okresowej służby wojskowej, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego;
 • kwotę świadczenia ustala się i wypłaca każdorazowo za czas odbywania danego rodzaju ćwiczeń wojskowych, a w przypadku okresowej służby wojskowej za dany miesiąc jej pełnienia;
 • jeżeli żołnierz rezerwy posiadający nadany przydział kryzysowy jest zatrudniony u dwóch lub więcej pracodawców, świadczenie przysługuje wszystkim zatrudniającym go pracodawcom.