Strona Główna BIP Strona Główna
Informacje ogólne
 

W siedzibie Woskowej Komendy Uzupełnień w Sieradzu przyjmowane są wnioski od kandydatów w sprawie powołania do służby przygotowawczej.

Oferta ta skierowana dla osób, które nie odbywały zasadniczej służby wojskowej oraz innych form przeszkolenia wojskowego.


1. CO TO JEST SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA I DO KOGO JEST KIEROWANA?

Służba przygotowawcza jest nowo utworzoną formą służby wojskowej, dającą możliwość na zdobycie doświadczenia wojskowego przez osoby, które nie miały dotychczas styczności z armią. Głównym przeznaczeniem szkolenia w służbie przygotowawczej jest przygotowanie kandydata do pełnienia służby w Narodowych Siłach Rezerwowych.
Służba przygotowawcza jest kierowana do osób, które w trybie ochotniczym zgłosili swoją chęć do pełnienia tej służby. Ochotnikami mogą być zarówno kobiety jak i mężczyźni, posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej. Kobiety przechodzą dodatkowo badania zdrowotne i psychologiczne określające ich zdolność do czynnej służby wojskowej.
Ochotnicy do służby przygotowawczej składają stosowny wniosek wraz z załączoną dokumentacją do właściwego Komendanta WKU o powołanie do tej służby.
Po trzech tygodniach od rozpoczęcia szkolenia w służbie przygotowawczej żołnierz składa przysięgę wojskową.
Z dniem rozpoczęcia szkolenia w służbie przygotowawczej kandydatom nadawany jest tytuł w zależności od korpusu, do którego się kształcą:
− podchorążego – gdy kształci się na oficera;
− kadeta – gdy kształci się na podoficera;
− elewa – gdy kształci się na szeregowego.
Służba przygotowawcza, bez względu na rodzaj korpusu, do którego jest szkolony żołnierz, kończy się egzaminem. Egzamin ten składa się z części praktycznej i teoretycznej. Egzamin obejmuje zagadnienia wynikające z programu kształcenia w tej służbie.
Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się ochotnikowi do okresu zatrudnienia.
Po odbyciu służby przygotowawczej żołnierz nie ma gwarancji podpisania kontraktu na pełnienie służby zawodowej. Szanse kandydata na żołnierza zawodowego zwiększają się, gdy pełni on służbę w Narodowych Siłach Rezerwowych.


2. CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY ZOSTAĆ POWOŁANYM DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ?

Aby zostać powołanym do służby przygotowawczej należy złożyć do właściwego Komendanta WKU stosowny wniosek wraz z załączonymi do niego odpowiednimi dokumentami.

Wykaz dokumentów niezbędnych do ubiegania się o powołanie do służby przygotowawczej:
1) odpis, uwierzytelnioną kopię, elektroniczną kopię lub kopię świadectwa (dyplomu) potwierdzającego posiadane wykształcenie;
2) odpis, uwierzytelnioną kopię, elektroniczną kopię lub kopię innych dokumentów potwierdzających uzyskanie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień (np. prawo jazdy czy zaświadczenia ukończenia kursów, itp.)

Ułatwiając procedury związane  z powołaniem do służby przygotowawczej kandydaci mogą przesyłać wnioski drogą elektroniczną.


3. KTO MOŻE ZOSTAĆ POWOŁANY DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ?

Do służby przygotowawczej może zostać powołana osoba, która:
− złożyła do właściwego Komendanta WKU stosowny wniosek o powołanie do tej służby wraz z załączonymi odpowiednimi dokumentami,
− jest osobą niekaraną za przestępstwo umyślne,
− posiada obywatelstwo polskie,
− posiada odpowiednią zdolność psychiczną i fizyczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
− ma co najmniej 18 lat,
− wykształcenie:

 • co najmniej gimnazjalne – w przypadku chęci kształcenia się na potrzeby korpusu szeregowych,
 • co najmniej średnie – w przypadku chęci kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów,
 • co najmniej wyższe – w przypadku chęci kształcenia na potrzeby korpusu oficerów.



4. DŁUGOŚĆ I MIEJSCE SZKOLENIA W SŁUŻBIE PRZYGOTOWAWCZEJ.

Długość i miejsce kształcenia w służbie przygotowawczej jest uzależniona od rodzaju korpusu, do którego  odbywa się szkolenie.
Czas trwania szkolenia żołnierza w służbie przygotowawczej jest podzielony na dwa okresy:
− okres szkolenia podstawowego, który trwa do 3 miesięcy;
− okres kształcenia specjalistycznego, którego długość jest zależna od rodzaju korpusu, do którego szkoli się żołnierz:

 • dla potrzeb korpusu szeregowych – do 1 miesiąca;
 • dla potrzeb korpusu podoficerów – do 2 miesięcy, wraz z praktyką dowódczą w jednostkach wojskowych;
 • dla potrzeb korpusu oficerów – do 3 miesięcy, wraz z praktyką dowódczą w jednostkach wojskowych.

Okres szkolenia podstawowego przechodzi każdy żołnierz służby przygotowawczej, bez względu an jego przeznaczenie do korpusu.

Żołnierze w służbie przygotowawczej kształcą się w:
− uczelniach wojskowych – dla potrzeb korpusu oficerów;
− szkołach podoficerskich – dla potrzeby korpusu podoficerów;
− ośrodki szkolenia lub jednostki wojskowe – dla potrzeb korpusu szeregowych.

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:
− dla żołnierza kształcącego się na potrzeby korpusu oficerów – do sześciu miesięcy;
− dla żołnierza kształcącego się na potrzeby korpusu podoficerów – do pięciu miesięcy;
− dla żołnierza kształcącego się na potrzeby korpusu szeregowych – do czterech miesięcy.
W przypadku studentów uczelni wyższych kandydat może pełnić służbę przygotowawczą w dwóch okresach, w przerwach wakacyjnych. Osoba ta kształci się na potrzeby korpusu podoficerów.


5. UPOSAŻENIE  W  SŁUŻBIE  PRZYGOTOWAWCZEJ

Żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą przysługuje uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia zasadniczego i inne należności na zasadach określonych dla żołnierzy pełniących służbę kandydacką.
Stawki uposażenia przewidziane dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą zostały uzależnione od rodzaju korpusu, na potrzeby którego będą kształceni. W Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą określono następujące stawki:
1) korpus oficerów – 60 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego (3200 zł) – co daje kwotę miesięczną 1920 zł (brutto);
2) korpus podoficerów – 40 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego (3200 zł) – co daje kwotę miesięczną 1280 zł (brutto);
3) korpus szeregowych – 30 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego (3200 zł) – co daje kwotę miesięczną 960 zł (brutto).
Ponadto żołnierzowi służby przygotowawczej przysługują:

 • nagrody i zapomogi,
 • należności za podróże służbowe,
 • odprawa w związku ze zwolnieniem ze służby przygotowawczej,
 • zawieszenia spłat pożyczek i kredytów żołnierzom w czynnej służbie wojskowej oraz członkom ich rodzin.


6. AKTY PRAWNE NORMUJĄCE SŁUŻBĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

 • Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP z dnia 21.11.1967 r. (Dz.U. 2018 poz. 1459.)
 • Rozporządzenie MON z dn. 16.03.2015 r. w sprawie służby przygotowawczej (Dz. U z 2015, poz. 449.)
 • Rozporządzenie MON z dn. 02.03.2010 r. w sprawie stawek uposażenia  zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą (Dz. U. z 2010 r., Nr 41, poz. 241),
 • Regulamin kształcenia w służbie przygotowawczej. 


Warunkiem powołania do służby przygotowawczej jest:

złożenie wniosku w tej sprawie do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sieradzu wraz załączonymi dokumentami.

Wniosek wraz z wykazem dokumentów znajduje się w dziale pliki do pobrania.

Prośba o wycofanie wniosku o powołanie do służby przygotowawczej znajduje się w dziale pliki do pobrania.

Szczegółowych informacji można uzyskać
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Sieradzu

oraz pod nr tel. 261 611 233 w. 735