Strona Główna BIP Strona Główna
Co to jest Kwalifikacja Wojskowa ?
 

Co to jest kwalifikacja WOJSKOWA?

Kwalifikacja wojskowa – obejmuje całokształt przedsięwzięć mających na celu ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i wstępnym przeznaczeniu do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej. Przeprowadzają ją wojewodowie - każdy na terenie przez siebie administrowanym – przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz wójtów, starostów, burmistrzów i prezydentów miast.

Kto podlega kwalifikacji wojskowej?

Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia, są obowiązani stawić się, w określonym terminie i miejscu, do kwalifikacji wojskowej.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają również kobiety, w wieku od 19 do 24 roku życia ze względu na wykształcenie (psychologiczne, medyczne).

Do kwalifikacji wojskowej mogą się stawić również ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej osiemnaście lat życia.

 NA CZYM POLEGA KWALIFIKACJA WOJSKOWA?

Głównym celem Kwalifikacji Wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej, założenie ewidencji wojskowej osobom podlegających temu obowiązkowi oraz osobom zgłaszających się w trybie ochotniczym, wydanie wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej) oraz wstępne przeznaczenie do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony.

KATEGORIE ZDOLNOŚCI DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej dokonują powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie (każda w swoim zakresie działania).

Na terenie administrowanym przez WKU w Sieradzu na czas trwania kwalifikacji wojskowej powoływane są następujące Powiatowe Komisje Lekarskie:

-        PKLek. Sieradz – obejmuje gminy: m. Sieradz, gm. Sieradz, Warta, Goszczanów, Błaszki, Brąszewice, Klonowa, Złoczew, Brzeźnio, Wróblew, Burzenin.

-        PKLek. Wieluń – obejmuje gminy: Wieluń, Konopnica, Ostrówek, Czarnożyły, Biała, Skomlin, Mokrsko, Pątnów, Wierzchlas, Osjaków. 

-        PKLek. Zduńska Wola – obejmuje gminy: m. Zduńska Wola, gm. Zduńska Wola, Szadek, Zapolice.

-        PKLek. Bełchatów – obejmuje gminy: m. Bełchatów, gm. Bełchatów, Drużbice, Kleszczów, Kluki, Zelów, Szczerców, Rusiec.

-        PKLek. Łask – obejmuje gminy: Łask, Wodzierady, Buczek, Sędziejowice, Widawa.

-        PKLek. Wieruszów – obejmuje gminy: Wieruszów, Galewice, Lututów, Sokolniki, Czastary, Bolesławiec, Łubnice.

-        PKLek. Pajęczno – obejmuje gminy: Pajęczno, Nowa Brzeźnica, Działoszyn, Siemkowice, Kiełczygłów, Rząśnia, Sulmierzyce, Strzelce Wielkie.

 

Powiatowa Komisja Lekarska, która orzeka o zdolności do czynnej służby wojskowej, wydaje stosowne orzeczenie lekarskie z określoną kategorią:

"A"– zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, o którym mowa w art. 59 (ustawy), a   także zdolność do odbywania służby
w obronie cywilnej oraz służby zastępczej;
"B" – czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1 (ustawy),
w czasie pokoju;
"D" – niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju;, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;

"E" – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w pkt 1 (ustawy), w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

PRZENIESIENIE DO REZERWY

Osoby, wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej  „A” lub „D”, po tym jak orzeczenie powiatowej komisji lekarskiej stanie się ostateczne (co następuje po 14 dniach od dnia otrzymania orzeczenia przez osobę stawiającą się do kwalifikacji wojskowej) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej. Ewentualne powołanie do służby wojskowej osób posiadających kategorię zdolności „A”, może nastąpić tylko i wyłącznie w trybie ochotniczym, na wniosek osoby zainteresowanej.

Osoby, które otrzymają kategorię zdolności „B” (czasowo niezdolne do pełnienia czynnej służby wojskowej) nie zostaną przeniesione do rezerwy i będą podlegały ponownym badaniom lekarskim po upływie okresu niezdolności do czynnej służby wojskowej w celu orzeczenia aktualnej kategorii zdolności.

Natomiast osoby z orzeczoną kategorią zdolności „E” (trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny) po tym jak orzeczenie stanie się ostateczne zostaną skreślane z ewidencji wojskowej i nie będą podlegały obowiązkowi służby wojskowej.

DODATKOWE INFORMACJE

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej osób do tego zobowiązanych, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania na danym terenie informują rozplakatowane obwieszczenia wojewody.

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, który wyznaczy jej inny termin  stawiennictwa.

Kwalifikacja Wojskowa umożliwia spotkanie z przedstawicielem Wojskowego Komendanta Uzupełnień i podczas indywidualnej rozmowy pozyskanie szeregu informacji na temat różnych form służby wojskowej, a w szczególności:

·         szkolnictwa wojskowego;

·         służby przygotowawczej;

·         Narodowych Sił Rezerwowych;

·         służby zawodowej;

·         służby w WOT.