Strona Główna BIP Strona Główna
• Informacje ogólne
 

Kandydaci na żołnierzy zawodowych pełnią czynną służbę wojskową jako służbę kandydacką.

Do służby kandydackiej może być powołana osoba:

 • niekarana sądownie,
 • posiadająca obywatelstwo polskie,
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
 • mająca wiek co najmniej osiemnaście lat,
 • mająca wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej lub ośrodka szkolenia.


Do służby kandydackiej może być powołana osoba, która posiada:

 • tytuł zawodowy magistra lub równorzędny — w przypadku ubiegania się o przyjęcie do uczelni wojskowej na szkolenie wojskowe dla kandydatów na oficerów zawodowych;
 • świadectwo dojrzałości — w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia na uczelni wojskowej;
 • świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (szkoły średniej) — w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły podoficerskiej;
 • świadectwo ukończenia gimnazjum — w przypadku ubiegania się o przyjęcie do ośrodka szkolenia.


Osoba zainteresowana składa wniosek o powołanie do służby kandydackiej zawierający kwestionariusz osobowy do:

 • rektora-komendanta uczelni wojskowej w przypadku:
 • ubiegania się o przyjęcie na studia na uczelni wojskowej;
 • ubiegania się o przeniesienie na studia dla kandydatów na oficerów  zawodowych studentów cywilnych tej uczelni;
 • dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień w przypadku:
 • w przypadku ubiegania się o przyjęcie do uczelni wojskowej na szkolenie wojskowe dla kandydatów na oficerów zawodowych;
 • ubiegania się o przyjęcie na studia na uczelni innej niż wojskowa oraz do służby kandydackiej na uczelni wojskowej;
 • w przypadku ubiegania się o przyjęcie do służby kandydackiej cywilnych studentów innej uczelni niż uczelnia wojskowa;
 • ubiegania się o przyjęcie do szkoły podoficerskiej;
 • ubiegania się o przyjęcie do ośrodka szkolenia.


Wniosek składa się w terminie:

 • do dnia 31 marca danego roku — w przypadku:
 • ubiegania się o przyjęcie na studia na uczelni wojskowej;
 • do dnia 15 maja danego roku — w przypadku:
 • ubiegania się o przyjęcie na studia na uczelni innej niż wojskowa oraz do służby kandydackiej na uczelni wojskowej;
 • do dnia 31 marca i 30 września danego roku — w przypadku:
 • ubiegania się o przyjęcie do ośrodka szkolenia.

 • nie później niż na trzy miesiące przed rozpoczęciem kształcenia w uczelni wojskowej lub szkole podoficerskiej — w przypadku:
 • ubiegania się o przyjęcie do uczelni wojskowej na szkolenie wojskowe dla kandydatów na oficerów zawodowych;
 • ubiegania się o przyjęcie do szkoły podoficerskiej.


Do wniosku dołącza się:

 • dyplom ukończenia studiów magisterskich (równorzędnych) lub odpowiednie świadectwo, o którym mowa wyżej;
 • życiorys;
 • skrócony odpis aktu urodzenia;
 • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;
 • potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych;
 • zaświadczenie o odbywaniu studiów oraz dokumenty dotyczące przebiegu nauki w uczelni wojskowej lub uczelni innej niż wojskowa — w przypadkach wymienionych w art. 124a ust. 1 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.


Świadectwa i dyplomy wydawane w roku ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej oraz informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego i potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych mogą być dostarczone bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego.

Osobę zainteresowaną pełnieniem służby kandydackiej w uczelni wojskowej lub uczelni innej niż wojskowa albo w szkole podoficerskiej wojskowy komendant uzupełnień kieruje do:

 • wojskowej komisji lekarskiej — w celu wydania orzeczenia ustalającego zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej;
 • wojskowej pracowni psychologicznej — w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.


Rektorzy-komendanci uczelni wojskowych, komendanci szkół podoficerskich i komendanci ośrodków szkolenia powiadamiają osoby zainteresowane o terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, co najmniej na 14 dni przed jego rozpoczęciem.

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje egzamin wstępny, a także — w zależności od formy kształcenia (szkolenia) — rozmowę kwalifikacyjną i analizę ocen na świadectwie.
W ramach egzaminu wstępnego przeprowadza się:

 • sprawdzian sprawności fizycznej, a także — w zależności od formy kształcenia:
 • test znajomości języka angielskiego;
 • sprawdzian wiedzy ogólnej.


Rozmowa kwalifikacyjna powinna oceniać:

 • predyspozycje do kształcenia w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej albo do szkolenia w ośrodku szkolenia oraz predyspozycje do pełnienia zawodowej służby wojskowej w danym korpusie osobowym (grupie osobowej);
 • motywację do pełnienia zawodowej służby wojskowej.


Powołanie do służby kandydackiej następuje w zależności od wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna.
Komisję rekrutacyjną powołuje odpowiednio: rektor-komendant uczelni wojskowej, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej dany kierunek studiów lub inny organ wskazany w statucie uczelni, komendant szkoły podoficerskiej oraz komendant ośrodka szkolenia.
Komisja rekrutacyjna po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego:

 • wydaje decyzję o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu osoby zainteresowanej do uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej albo ośrodka szkolenia;
 • doręcza osobie zainteresowanej decyzję.


Od decyzji komisji rekrutacyjnej osobie zainteresowanej przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Osoby powołane do służby kandydackiej stają się żołnierzami w czynnej służbie wojskowej z dniem stawienia się do tej służby.

Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby kandydackiej żołnierz pełniący służbę kandydacką otrzymuje bez szczególnego nadania tytuł:

 • podchorążego, jeżeli kształci się na oficera zawodowego;
 • kadeta, jeżeli kształci się na podoficera zawodowego;
 • elewa, jeżeli kształci się na szeregowego zawodowego.


Kandydatów na żołnierzy zawodowych kształcą na potrzeby korpusu:

 • oficerów zawodowych — uczelnie wojskowe;
 • podoficerów zawodowych — szkoły podoficerskie;
 • szeregowych zawodowych — ośrodki szkolenia.


Żołnierzowi pełniącemu służbę kandydacką przysługuje następujące uposażenie:
Podchorążemu uczelni wojskowej (w zależności od posiadanego stopnia wojskowego):

 • w pierwszym roku nauki - 1120-1440 zł;
 • w drugim roku nauki - 1280-1760 zł;
 • w trzecim roku nauki - 1440-2080 zł;
 • w czwartym roku nauki - 1600-2400 zł;
 • w piątym roku nauki - 1760-2560 zł;
 • w szóstym roku nauki - 2560 zł;

 Podchorążemu Studium Oficerskiego - 2560 zł;

Kadetowi szkoły podoficerskiej - 1120 zł;

Elewowi ośrodka szkolenia - 640 zł.