Strona Główna BIP Strona Główna
Co to jest pomoc rekonwersyjna ?
 

CO TO JEST POMOC REKONWERSYJNA?

 Pomoc rekonwersyjna to ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec uprawnionych osób w zakresie doradztwa zawodowego, podnoszenia i nabywania nowych kwalifikacji zawodowych, oraz pośrednictwa pracy.

 

Organy świadczące pomoc rekonwersyjną właściwe dla woj. łódzkiego:

 • Dyrektor Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Warszawie /COAZ/;
 • Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi;
 • Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego w Warszawie.
 

Ponadto do realizacji zadań z zakresu pomocy rekonwersyjnej zobowiązani są:

 • Dowódca Jednostki Wojskowej- dla podległych żołnierzy.
 • Wojskowy Komendant Uzupełnień- dla byłych żołnierzy zawodowych i innych uprawnionych osób, zamieszkałych na administrowanym terenie.

->      Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sieradzutel. wojskowy: 261-611-233 w. 718

           tel. cywilny: 261-611-233 w. 718
           Z pomocy rekonwersyjnej mogą korzystać

W trakcie trwania służby - żołnierze zawodowi:

 • w zakresie doradztwa zawodowego - o ile pełnili zawodową służbę wojskową co najmniej trzy lata;
 • w zakresie przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa pracy - na dwa lata przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnili tę służbę co najmniej cztery lata;
 • w zakresie praktyk zawodowych - na sześć miesięcy przed zwolnieniemz zawodowej służby wojskowej, o ile pełnili zawodową służbę wojskową co najmniej dziewięć lat.

W okresie 2 lat od zwolnienia ze służby:

byli żołnierze zawodowi, za wyjątkiem zwolnionych z powodu:

 • zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;
 • prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej;
 • prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych, wydalenia z  zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego;
 • skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;
 • prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej);

żołnierze czynnej służby wojskowej zwolnieni wskutek ustaleniaprzez wojskową komisję lekarską trwałej lub czasowej niezdolności do służby w następstwie wypadku lub choroby pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej.

 

Bezterminowo:

            żołnierze służby zawodowej lub czynnej, zwolnieni wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia służby wskutek wypadku pozostającego w związku z jej pełnieniem, albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby pełnionej poza granicami państwa i związanej z udziałem w konflikcie zbrojnym, we wzmocnieniu sił państw sojuszniczych, w misji pokojowej lub w akcji zapobieżenia aktom terroryzmu albo ich skutkom;

 

małżonkowie oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierzy (zawodowych lub czynnej służby wojskowej), którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych.