Strona Główna BIP Strona Główna
Formy pomocy rekonwersyjnej
 

FORMY POMOCY REKONWERSYJNEJ

Głównymi formami rekonwersji kadr są:

1.       Informacja i doradztwo zawodowe;

W ramach informacji i doradztwa zawodowego, żołnierz zawodowy przed planowanym terminem zwolnienia, ma prawo wziąć udział w trwających do 3 dni zajęciach grupowych, na które kieruje go dowódca jednostki. W razie rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach, żołnierz składa pisemne oświadczenie, które włącza się do jego akt personalnych.

2.        Podnoszenie kwalifikacji, przyuczenie do zawodu lub przekwalifikowanie zawodowe;

W ramach podnoszenia kwalifikacji, przekwalifikowania lub przyuczenia do zawodu mogą być pokrywane koszty:

·         uczestnictwa w różnorodnych formach kształcenia;

·         przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia lub do miejsca odbywania praktyki;

·         zakwaterowania w miejscu kształcenia lub odbywania praktyki;

·         nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub wyższej w przypadku żołnierza służby kontraktowej (dotyczy tylko zwolnionych przed 25.06.2010 r.)

W ramach obowiązującego limitu środków można odbyć dowolną ilość szkoleń, wybranych przez zainteresowanego. Szkolenie można odbywać wyłącznie w ośrodkach szkolenia oraz w instytucjach uprawnionych do prowadzenia kształcenia i szkoleń.

3.       Pośrednictwo pracy;

Pomoc w zakresie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy realizowana jest bezpłatnie przez właściwe organy wojskowe.

 

Praktykę zawodową, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, mogą odbywać uprawnieni do pomocy żołnierze zawodowi, o ile jest to niezbędne do podjęcia zatrudnienia. Decyzję o skierowaniu żołnierza na praktykę wydaje dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych MON. Praktyka może trwać do 6 miesięcy i musi zakończyć się przed dniem zwolnienia z zawodowej służby wojskowej.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi www.wszwlodz.wp.mil.pl w zakładce rekonwersja.