Strona Główna BIP Strona Główna
Akty prawne
 

AKTY PRAWNE ZWIĄZANE Z PROBLEMATYKĄ REKONWERSJI KADR

1.      Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2016 poz. 1726 z późniejszymi zmianami);

 

2.      Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2017. poz. 1430 z późn. zm.);

 

3.      Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz. U. 2014 poz. 1622);

 

4.      Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji, przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy (Dz. U. 2009.94.778);

5.     Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 745);