Strona Główna BIP Strona Główna
• Informacja
 

==================================================================

Powołanie do zawodowej służby wojskowej reguluje ustawa z 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych  oraz rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 09 marca 2010 roku w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej.

===================================================================

OGÓLNE WARUNKI POWOŁANIA DO ZAWODOWEJ SŁUŻB WOJSKOWEJ.

               
Żołnierzem zawodowym może być osoba posiadająca  obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, której wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi wątpliwości, posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Żołnierze zawodowi są żołnierzami w czynnej służbie wojskowej.
 
Żołnierze zawodowi pełnią czynną służbę wojskową jako służbę stałą albo kontraktową.


======================================================================

                  

Kadrę zawodową Sił Zbrojnych podzielono na trzy korpusy:

oficerów zawodowych, do którego zalicza się:
a) oficerów młodszych
b) oficerów starszych
c) generałów i admirałów
podoficerów zawodowych, do którego zalicza się:
a) podoficerów młodszych
b) podoficerów
c) podoficerów starszych
szeregowych zawodowych.


Powołanie do zawodowej służby wojskowej następuje:

do służby stałej – na czas nieokreślony – w korpusach oficerów zawodowych i podoficerów zawodowych;
do służby kontraktowej – na czas określony w kontrakcie – w korpusach oficerów zawodowych, podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych.

Stosunek służbowy żołnierza służby stałej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby;

Stosunek służbowy żołnierza służby kontraktowej powstaje w drodze powołania na podstawie kontraktu zawartego między osobą, która dobrowolnie zgłosiła się do pełnienia tej służby, a właściwym organem.

======================================================================

Korpus oficerów zawodowych.


Do służby stałej w korpusie oficerów zawodowych powołuje się:
żołnierza służby kandydackiej, po ukończeniu studiów w uczelni wojskowej oraz osobę, o której mowa w art. 124a ust. 1 pkt 2 ustawy, mianowanych na stopień podporucznika (podporucznika marynarki) , po uzyskaniu przez niego tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego;

Do służby stałej można powołać :

oficera służby kontraktowej, który:

 • posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,

 • stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony, a w przypadku, gdy stanowisko etatowe jest określone dwoma stopniami wojskowymi, posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do służby stałej,
 • posiada co najmniej dobrą ogólną ocenę w ostatniej opinii służbowej;oficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;

 • posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony,

 • a w przypadku gdy stanowisko etatowe jest określone dwoma stopniami wojskowymi posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej;

 • pełnił przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową.

Do służby kontraktowej w korpusie oficerów zawodowych powołuję się:
żołnierza służby kandydackiej, posiadającego tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, mianowanego na stopień wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki), po ukończeniu szkolenia w uczelni wojskowej;

Do służby kontraktowej w korpusie oficerów zawodowych można powołać:
oficera rezerwy, który posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony, a w przypadku, gdy stanowisko etatowe jest określone dwoma stopniami wojskowymi, posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do służby stałej,

======================================================================

Korpus podoficerów zawodowych.

Do służby stałej w korpusie podoficerów zawodowych powołuje się:

podoficera służby kontraktowej, który:

 • posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do służby stałej,

 • co najmniej dobrą ogólną ocenę w ostatniej opinii służbowej;


podoficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiada wykształcenie średnie

 • posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej

 • pełnił przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową.

Do służby kontraktowej w korpusie podoficerów zawodowych powołuję się:
żołnierza służby kandydackiej, posiadającego wykształcenie średnie, mianowanego na stopień wojskowy kaprala (mata) , po ukończeniu przez niego nauki w szkole podoficerskiej;

Do służby kontraktowej w korpusie podoficerów zawodowych można powołać:
podoficera rezerwy, który posiada wykształcenie średnie oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej;

======================================================================

Korpus szeregowych zawodowych


Do służby kontraktowej w korpusie szeregowych zawodowych powołuję się:
żołnierza służby kandydackiej, posiadającego ukończone gimnazjum, po odbyciu przez niego szkolenia wojskowego w ośrodku szkolenia.

Do służby kontraktowej w korpusie szeregowych zawodowych można powołać:
Żołnierza rezerwy, który odbył czynna służbę wojskową oraz ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje  albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić zawodową służbę wojskową, oraz stopień wojskowy szeregowego (marynarza) lub starszego szeregowego (starszego marynarza).

=========================================================


Powołanie żołnierza służby kontraktowej może nastąpić jednorazowo na okres od dwóch do sześciu lat. Pierwszy kontrakt zawiera się na okres dwóch lat.
Żołnierz służby kontraktowej najpóźniej na trzy miesiące przed dniem upływu okresu, na jaki został zawarty kontrakt może wystąpić z wnioskiem o zawarcie kolejnego kontraktu lub powołanie do służby stałej. Z inicjatywą zawarcia kolejnego kontraktu albo powołania do służby stałej może wystąpić również dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz służby kontraktowej pełni kontraktową służbę wojskową. Warunkiem zawarcia kolejnego kontraktu jest posiadanie przez niego ogólnej oceny co najmniej dobrej w ostatniej opinii służbowej.

=========================================================

Procedury powołania do zawodowej służby wojskowej.
 1. Żołnierz rezerwy zainteresowany pełnieniem zawodowej służby wojskowej zgłasza się do wojskowego komendanta uzupełnień, który ustala, czy żołnierz rezerwy spełnia warunki powołania do służby i umożliwia zainteresowanemu zapoznanie się z przepisami normującymi przebieg zawodowej służby wojskowej;
 2. Wojskowy komendant uzupełnień dokonuje analizy wolnych stanowisk w jednostkach wojskowych administrowanego terenu;
 3. Gdy nie ma wolnych stanowisk a żołnierz rezerwy wyraża wolę pełnienia służbym w innych jednostkach wojskowych, wojskowy komendant uzupełnień podejmuje działania zmierzające do powołania go na stanowisko służbowe w określonej jednostce wojskowej, zgodnie z jego kwalifikacjami;
 4. Po wyrażeniu przez żołnierza rezerwy woli pełnienia zawodowej służby wojskowej na określonym stanowisku służbowym wojskowy komendant uzupełnień ustala z zainteresowanym oraz organem właściwym do wyznaczania na stanowisko służbowe termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej  i sprawdzianu sprawności fizycznej;
 5. Po zakwalifikowaniu kandydata i uzyskaniu zgody dyrektora departamentu MON do spraw kadr, organ właściwy do wyznaczania na stanowisko służbowe wydaje zainteresowanemu zaświadczenie;
 6. Po uzyskaniu zaświadczenia żołnierz rezerwy składa wojskowemu komendantowi uzupełnień pisemny wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej.
 7. Do wniosku żołnierz rezerwy dołącza:
 • Życiorys,
 • Zaświadczenie o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe,
 • Odpis skrócony aktu urodzenia,
 • Odpis lub kserokopię dokumentu stwierdzającego wykształcenie,
 • Informację z Krajowego Rejestru Karnego,
 • Kserokopię dowodu osobistego, prawa jazdy,
 • Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności…
 1. Wojskowy komendant uzupełnień po analizie dokumentów kieruje żołnierza rezerwy do wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz do wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej;
 2. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku (powołanie, wyznaczenie na stanowisko i podpisanie kontraktu), wojskowy komendant uzupełnień wydaje żołnierzowi rezerwy skierowanie do jednostki wojskowej, w której został wyznaczony na stanowisko służbowe.
 3. Żołnierz rezerwy rozpoczyna pełnienie zawodowej służby wojskowej z dniem stawienia się w jednostce wojskowej.