Strona Główna BIP Strona Główna
Duplikat Książeczki Wojskowej
 

DLA REZERWISTÓW

Duplikat Książeczki Wojskowej:

Wydanie duplikatu książeczki wojskowej - wykaz aktów prawnych

  • Art. 54 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony

(Dz.U. z 2018r. poz. 1459.)

  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie wojskowego dokumentu osobistego z dnia 24 sierpnia 2004 r.

(Dz.U. z 2004r. Nr 212, poz. 2154 ze zm.)

  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami z dnia 10 czerwca 1992 r.

(Dz.U. z 1992r. Nr 51, poz. 233 z pózn. zm.)

  • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.

(Dz.U z 2018r. poz. 1044 )
 
Postępowanie w razie utraty, zniszczenia lub zagubienia książeczki wojskowej:

1. O utracie, zniszczeniu lub zagubieniu książeczki wojskowej jej posiadacz jest obowiązany, niezwłocznie zawiadomić osobiście wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

2. Wojskowy komendant uzupełnień w wypadku, o którym mowa w pkt 1, wydaje osobie składającej zawiadomienie duplikat książeczki wojskowej.

3. Osoba, której wydano duplikat książeczki wojskowej, uiszcza opłatę skarbową.

4. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy miejscowo ze względu na siedzibę organu wystawiającego książeczkę wojskową.

5. W razie odzyskania utraconej książeczki wojskowej, jej posiadacz jest obowiązany niezwłocznie przekazać ją właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień.
 
UWAGA!

  • w przypadku zagubienia czy też zniszczenia książeczki wojskowej należy przedłożyć inny dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) oraz dołączyć do wniosku jedną fotografię (3cm x 4 cm), potwierdzenie opłaty skarbowej na kwotę - 28 zł.
  • w przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu tożsamości (np. wszystkie zostały skradzione) - do wniosku o wydanie duplikatu, należy dołączyć zaświadczenie z policji o zgłoszeniu kradzieży dokumentów, fotografię (3cm x 4 cm) oraz potwierdzenie opłaty skarbowej na kwotę - 28 zł.

 

opłatę za wydanie duplikatu książeczki należy dokonywać na konto: Urząd Miasta Sieradza
        Plac Wojewódzki 1
 98-200 Sieradz
na rachunek bankowy:
53102045640000510200408724

kwota wpłaty 28 zł
tytułem opłata za duplikat książeczki wojskowej