Strona Główna BIP Strona Główna
• Wzór wniosku o powołanie do zawodowej służby wojskowej
 

Wzór wniosku o powołanie do zawodowej służby wojskowej.


Do wniosku żołnierz rezerwy dołącza:

1. Życiorys;
2. Odpis skrócony aktu urodzenia;
3. Odpis lub kserokopię uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego wykształcenie;
4. Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego;
5. Kserokopię dowodu osobistego;
6. Kserokopię prawa jazdy;
7. Zaświadczenie  organu właściwego do wyznaczania na stanowisko służbowe o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe;
8. Inne dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji i umiejętności niezbędnych na danym stanowisku służbowym.