Strona Główna BIP Strona Główna
Rekrutacja
 

PROFESJONALIZACJA

Rekrutacja
:


Profesjonalizacja Wojska Polskiego

www.profesjonalizacja.wp.mil.plZawód żołnierza to oferta dla młodych kobiet i mężczyzn, wymagających wobec siebie i innych, odważnych i zdyscyplinowanych, gotowych do poświęceń, umiejących podejmować szybkie decyzje oraz przyjmować i egzekwować rozkazy. 

1. SŁUŻBA ZAWODOWA
2. SŁUŻBA KONTRAKTOWA
3. SŁUŻBA STAŁA
4. SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA
5. WYSTARCZY 7 KROKÓW
6. STAWKI UPOSAŻENIA1. SŁUŻBA ZAWODOWA

ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA – zgodnie z obowiązującą ustawą o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych żołnierzem zawodowym może być osoba:
 • posiadająca obywatelstwo polskie,
 • nieposzlakowaną opinię,
 • posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną.
Żołnierze zawodowi pełnią zawodową służbę wojskową dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej. Służba ta wymaga zdyscyplinowania, lojalności i poświęcenia.  Żołnierze zawodowi pełnią czynną służbę wojskową jako służbę stałą albo służbę kontraktową. Żołnierzem zawodowym może być zarówno kobieta jak i mężczyzna.
Żołnierze zawodowi stanowią kadrę zawodową Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i tworzą trzy korpusy:
 • korpus oficerów zawodowych,
 • korpus podoficerów zawodowych,
 • korpus szeregowych zawodowych.
Korpusy osobowe dzielą się na grupy osobowe, w których występuje podział na specjalności wojskowe. Przyjęcie do służby wojskowej następuje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do jej pełnienia. Osoba, która zgłosiła chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej, Wojskowy Komendant Uzupełnień kieruje do Wojskowej Pracowni Psychologicznej w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia tej służby. Przyjęcie do służby kontraktowej następuje (w korpusie oficerów zawodowych, podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych) na podstawie umowy zwanej „kontraktem”, natomiast przyjęcie do służby stałej (w korpusach oficerów zawodowych i podoficerów zawodowych) następuje na czas nieokreślony.2. SŁUŻBA KONTRAKTOWA

Do służby kontraktowej powołuje się:

 

 1. w korpusie oficerów zawodowych – żołnierza służby kandydackiej, posiadającego dyplom ukończenia studiów wyższych, mianowanego na stopień wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki), po ukończeniu szkolenia w uczelni wojskowej;
 2. w korpusie podoficerów zawodowych – żołnierza służby kandydackiej, posiadającego ukończoną szkołę średnią, mianowanego na stopień wojskowy kaprala (mata), po ukończeniu przez niego nauki w szkole podoficerskiej;
 3. w korpusie szeregowych zawodowych – żołnierza służby kandydackiej, posiadającego ukończone gimnazjum, po odbyciu przez niego szkolenia wojskowego w ośrodku szkolenia.


Do służby kontraktowej można powołać:

 

 1. w korpusie oficerów zawodowych – oficera rezerwy, który posiada dyplom ukończenia studiów wyższych oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do służby;

 2. w korpusie podoficerów zawodowych – podoficera rezerwy, który posiada ukończoną szkołę średnią oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej;

 3. w korpusie szeregowych zawodowych – żołnierza rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową oraz ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić służbę wojskową, oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.

Powołanie żołnierza do służby kontraktowej może nastąpić jednorazowo na okres od osiemnastu miesięcy do sześciu lat. Natomiast pierwszy kontrakt na pełnienie służby kontraktowej zawiera się na okres osiemnastu miesięcy. Żołnierz służby kontraktowej może ją pełnić przez łączny okres nieprzekraczający dwunastu lat.

Do łącznego czasu trwania służby kontraktowej zalicza się okresy odbywania lub pełnienia  innych form czynnej służby wojskowej oraz okresy pełnienia służby w formacjach: Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa.

Właściwym do zawierania kontraktów na pełnienie służby kontraktowej jest organ uprawniony do wyznaczenia żołnierza na stanowisko służbowe, na którym żołnierz będzie pełnił zawodową służbę wojskową.

Żołnierz służby kontraktowej najpóźniej na trzy miesiące przed dniem upływu okresu, na jaki został zawarty kontrakt, może wystąpić z wnioskiem o zawarcie kolejnego kontraktu lub powołanie do służby stałej.

Ponadto, do służby stałej w korpusie oficerów zawodowych powołuje się żołnierza służby kandydackiej mianowanego na stopień wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki), po ukończeniu studiów w uczelni wojskowej.

 3. SŁUŻBA STAŁA

Do służby stałej można powołać:

1)   w korpusie oficerów zawodowych:

a) oficera służby kontraktowej, który posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do służby stałej, oraz bardzo dobrą ocenę w ostatniej opinii służbowej,

b) oficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiada dyplom ukończenia studiów wyższych,

 • posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej,

 • pełnił, przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy, stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową;

2)   w korpusie podoficerów zawodowych:

a) podoficera służby kontraktowej, który posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do służby stałej, oraz bardzo dobrą ocenę w ostatniej opinii służbowej,

b) podoficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki:

   • posiada ukończoną szkołę średnią,

   • posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej,

   • pełnił, przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy, stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową.

Pracownik powołany do zawodowej służby wojskowej zachowuje prawo do ostatnio pobieranego wynagrodzenia od pracodawcy do końca miesiąca kalendarzowego, w którym jest obowiązany stawić się do pełnienia tej służby.

Stosunek pracy z pracownikiem powołanym do zawodowej służby wojskowej wygasa z dniem stawienia się do tej służby.4. SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

Służbę przygotowawczą stanowią:

 • Ochotnicy posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego, mogą pełnić na ich wniosek lub za ich zgodą służbę przygotowawczą.
 • Stosunek służbowy służby przygotowawczej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.

 • Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej wiek, co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:

- co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;

- co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;

- co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

 • Żołnierzy służby przygotowawczej kształci się w szkołach wojskowych i ośrodkach szkolenia.
 • Żołnierzy służby przygotowawczej kształcą na potrzeby korpusu:
- oficerów – uczelnie wojskowe;
- podoficerów – szkoły podoficerskie;
- szeregowych – ośrodki szkolenia.
 • Żołnierzy służby przygotowawczej kształconych na potrzeby korpusu szeregowych w ramach tego kształcenia można również szkolić w jednostkach wojskowych.
 • Służba przygotowawcza kończy się egzaminem.
 • Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej żołnierze służby przygotowawczej otrzymują bez szczególnego nadania tytuł:
- podchorążego, jeżeli kształcą się na oficera;
- kadeta, jeżeli kształcą się na podoficera;
- elewa, jeżeli kształcą się na szeregowego.
 • Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:

- dla żołnierza kształcącego się na oficera – do sześciu miesięcy;

- dla żołnierza kształcącego się na podoficera – do pięciu miesięcy;

- dla żołnierza kształcącego się na szeregowego – do czterech miesięcy.

 • Służba przygotowawcza w przypadku studentów uczelni wyższych może być pełniona w kilku okresach w czasie letnich przerw wakacyjnych.5. WYSTARCZY SIEDEM KROKÓW!


KROK 1

Podejmij decyzję.
 

KROK 2
Poszukaj niezbędnych informacji:

- jeżeli chcesz dołączyć do żołnierzy Wojsk Lądowych

- jeżeli chcesz wstąpić w szeregi Sił Powietrznych

- jeżeli marzysz o zawodzie marynarza

- jeżeli chcesz zostać żandarmem

- jeżeli interesuje cię oferta Dowództwa Garnizonu Warszawa

- jeżeli chcesz pełnić służbę wojskową w korpusie medycznym

- jeżeli chcesz założyć bordowy beret


KROK 3
Zgromadź wszystkie potrzebne dokumenty, w razie wątpliwości dzwoń do WKU, WSzW, szkoły lub jednostki wojskowej.
 
KROK 4
Złóż dokumenty we wskazanym miejscu i czekaj na informacje.
 
KROK 5
Zgłoś się we wskazanym miejscu na badania i testy.
 
KROK 6
Podpisz kontrakt.
 
KROK 7
Załóż mundur, ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM !
 
Dzięki temu:
 • otrzymasz comiesięczne wynagrodzenie, a także zakwaterowanie,
 • zdobędziesz nowe umiejętności i kwalifikacje cenione na rynku pracy,
 • nauczysz się języków obcych, uzupełnisz wykształcenie.

 


6. STAWKI UPOSAŻENIA

ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

SZEREGOWY (MARYNARZ) - 2 500
ST. SZEREGOWY (ST. MARYNARZ) - 2 550
KAPRAL (MAT) - 2 940
ST. KAPRAL (ST. MAT) - 2 990
PLUTONOWY (BOSMANMAT) - 3 040
SIERŻANT (BOSMAN) - 3 100
ST. SIERŻANT (ST. BOSMAN) - 3 170
MŁODSZY CHORĄŻY (MŁ. CHOR. MARYNARKI) - 3 260
CHORĄŻY (CHORĄŻY MARYNARKI) - 3 360
ST. CHORĄŻY (ST. CHOR. MARYNARKI) - 3 480
ST. CHORĄŻY SZTAB. (ST. CHOR. SZTAB. MARYNARKI) - 3 600
PODPORUCZNIK (PODPORUCZNIK MARYNARKI) - 3 800
PORUCZNIK (PORUCZNIK MARYNARKI) - 3 850
KAPITAN (KAPITAN MARYNARKI) - 4 030